1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 1 KALEM YEDEK PARÇA (AKÜ) DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİ DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
1 KALEM YEDEK PARÇA (AKÜ) DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİ DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

1 KALEM YEDEK PARÇA (AKÜ) DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİ DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

1 KALEM YEDEK PARÇA (AKÜ) DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİDİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

A+A-

1 KALEM YEDEK PARÇA (AKÜ) DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİ DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

1 Kalem Yedek Parça (AKÜ) alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/146391

1 -İdarenin

a) Adresi                             :ŞANLIURFA BULVARI 21060 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       :0412 251 91 25 - 0412 251 41 56

c) Elektronik Posta Adresi           :ddhsatinalma@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                 :https://ekap.kik gov.tr/EKAP/ (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :1 Kalem Yedek Parça (AKÜ) Alımı 53 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                    :Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları

Hastanesi Ambarı.

c) Teslim tarihi                  :Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik şartnameye uygun                                                       olarak Muayene Komisyonu huzurunda yüklenici uhdesinde                                  kalan malzemeleri en geç 30 gün içinde mesai saatleri                                                                 içerisinde bir defada teslimi yapılacaktır. Kargo ile gelen                                                             malzemeler kabul edilmeyecek olup tekrar iade edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR -Diyarbakır Kadın                                                                Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın                                   Alma Birimi

b) Tarihi ve saati              :03.11.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli imalatçı ise ; Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği 38. maddesi ve Kamu ihaleleri Genel Tebliğin 58. maddesinede belirtilen belgeleri teklif zarfında sunacaklardır.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Belirtilen ürüne ilişkin TSE belgesi olmalıdır ve ilgili Türk Standartlarına (TS 1352-2, EN 60896-21) uygun olmalıdır ve bu belgeyi teklif zarfında sunmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif ettikleri ürünü markalarını teklif mektubu eki cetvelinde mutlaka belirteceklerdir.Marka belirtmeyen isteklilerin teklifi geçerli sayılmayacaktır.

b) İstekliler teklif ettikleri ürüne ait teknik şartnameye uyumlu kataloglarını ve/veya broşürlerini teklif zarfında sunacak olup aksi takdirde teklifleri geçerli sayılmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın Alma Birimi - Halk Bankası Diyarbakır Merkez Dağkapı Şubesi IBAN NO:TR240001200932600005000335 adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR -Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 168373 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar [http://www.ilan.gov.tr'de]www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.