1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 10000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİNORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

10000 Litre Motorin ve 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/177567

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

1.ELAZIĞ CADDESİ LİSE 1.SOKAK YENİŞEHİR YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122248304 - 4122242387

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakirisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğümüz İş Makineleri ile Hizmet araçlarında kullanılmak üzere 10000 litre Motorin ( Euro Diesel) ve 500 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü Araçlarına ( Pompadan Peyder pey verilecektir.)

c) Teslim tarihi

:

Akaryakıt Pompadan Peyder Pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LOKALİ

b) Tarihi ve saati

:

08.01.2015 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılı belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge.

b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun Bayisi" ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik Belgesi. Bununla birlikte EPDK' dan Dağıtıcı Lisansına sahip olan firmanın ihale konusu işle ilgili en az 20 (Yirmi) istasyondan akaryakıt temini için yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklilerin;

İlgili Kurumdan alınmış Sanayii Sicil Belgesi,

Kapasite Raporu,

Yeterllik Belgesi sunmalıdır.

 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satın alınacak Akaryakıt ürünlerinin Motorin için TS3028, Kurşunsuz Benzin için TS.EN228 belgesi ( uygulamada bulunan son şekliyle ) olacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Akaryakıt Satışı yaptığına dair EPDK ve diğer ilgili Sanayii odalarından alınmış yetkili belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 2666 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.