1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 12 AY SÜRELİ 8 ADET SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EBK) DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
12 AY SÜRELİ 8 ADET SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ET VE BALIK KURUMU  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EBK) DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

12 AY SÜRELİ 8 ADET SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EBK) DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

12 AY SÜRELİ 8 ADET SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ET VE BALIK KURUMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EBK) DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

 

12 ay süreli 8 adet silahlı Özel Güvenlik görevlisi hizme t alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2014/153570

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Köşkler Şehitlik 20 21010 Yenişehir

                                                             YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                    : 4122260165-4122260221

c) Elektronik Posta Adresi                     :  diyarbakir@ebk.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi                  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                       : 12 ay süreli 8 adet silahlı Özel Güvenlik görevlisi                                                                                   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                                   içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                   : ET VE SÜT KURUMU DİYARBAKIR KOMBİNA                                                                                    MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                   : KÖŞKLER MAHALESl ŞEHİTLİK CADDESİ

                                                             37. SK. BİTİŞİĞİ NO:20 DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                   : 1l.12.2014- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde. kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu şıkla alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kavıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için öze! olarak düzenlenen sicil.izin ruhsat v.b belgeler.

İstekliler 5188 sayılı özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 5. maddesi gereği içişleri bakanlığınca verilmiş olan özel güvenlik şirketi faaliyet belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, iknsine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulanmaması halinde, hu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya  bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdiktli imza sirküleri.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş denetimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde 5188 sayılı kanuna göre yapılan her türlü güvenlik işi ile ilgili hizmetler kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1 İhale dokümanının idarenin adresinde görülebilir ve 100TRY (türk litası) karşılığı

MALZEME İKMAL ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ET VE SÜT KURUMU DİYARBAKIR KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhüdü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler Tekilflerini Birim  fiyarlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %.3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. /

11. Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Basın: 2181 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.