1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 2 ADET JENERATÖR ÇOCUK DESTEK MERKEZİ - DİCLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2 ADET JENERATÖR  ÇOCUK DESTEK MERKEZİ - DİCLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 ADET JENERATÖR ÇOCUK DESTEK MERKEZİ - DİCLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 ADET JENERATÖRÇOCUK DESTEK MERKEZİ - DİCLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

A+A-

 


2 ADET JENERATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/157347

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnaloğlu Cad. 25 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122243826 - 4122243500

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Jeneratör Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

-Dicle Çocuk Destek Merkezi ve Dicle Çocuk Destek Merkezine bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalandıktan itibaren 30 gün takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürülüğü (Peyas MAh. 252 Sok. No:37 Kayapınar DİYARBAKIR)

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2015 - 15:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: İstekli imalatçı veya distribitör ise Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ni,istekli yetkili bayi ise imalatçı yada distribütör firmanın Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ni teklifle birlikte sunacaklardır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Adayın veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler tekliflerini sunacakları jenaratörlerin satış sonrası bakım,onarım  hizmetlerini gerçekleştirmeleri için Diyarbakır illinde yetkili servisinin olması şartı aranacaktır.İstekliler Diyarbakır ilinde  bulunan yetkili servislerini gösterir belgeyi idareye sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri mala ait teknik bilgilerin yer aldığı katolağları idareye sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne şartname bedeli yatırdıktan sonra Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürülüğü (Peyas MAh. 252 Sok. No:37 Kayapınar DİYARBAKIR) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürülüğü (Peyas MAh. 252 Sok. No:37 Kayapınar DİYARBAKIR)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Basın: 186978  www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.