1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ
2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ

2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ

2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ

A+A-

 

DEVLET HASTANESİ-DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYUBİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/136929

1- İdarenin

a) Adresi             : Op.Dr.Şeref İNALÖZ Cad.Diyarbakır Selahaddin Eyyubi                                               Devlet Hastanesi 21100 Dağkapı YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122289193 - 4122289198

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :         : 2015-2016 MALİ YILLARI 33 KALEM İLAÇ ALIMI İHALESİ

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : HASTANE ECZANESİ

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslimatı idarenin ilgili biriminin (eczane) isteği                   doğrultusunda, istenilen zamanlarda, sipariş formuna                                                 istinaden peyder pey 15/12/2016 tarihine kadar teslim                                                edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu / Dr. Şerefınal Öz Cd. Selahattin Eyubi Devlet Hastanesi Yenişehir Diyarbakır 21100

b) Tarihi ve saati: 24.11.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış İmalat İzin Belgesi, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi'ni teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a ) İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi - EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 182147 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.