1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 2015 YILI İÇİN AZOT, HELYUM, ARGON GAZI ALIMI
2015 YILI İÇİN AZOT, HELYUM, ARGON GAZI ALIMI

2015 YILI İÇİN AZOT, HELYUM, ARGON GAZI ALIMI

2015 YILI İÇİN AZOT, HELYUM, ARGON GAZI ALIMI

A+A-

 

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

 

2015 YILI İÇİN AZOT, HELYUM, ARGON GAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2015/20961

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : Elazığ Yolu üzeri Diyarbakır Valiliği Yatırım Koordinasyon                                                                                         Başkanlığı Yanı Halk Sağlığı Müdürlüğü Seyrantepe                                                                                                       YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      : 4122621714 - 4122621036

c) Elektronik Posta Adresi                          : diyarbakir.hsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : AZOT GAZI : (6 Adet x 9,4 m3) 56,4 Metreküp(m3)                                                                                                        HELYUM GAZI: (10 Adet x 9,1 m3) 91 Metreküp(m3)                                                                                                     ARGON GAZI: 650 Metreküp(m3)

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  : Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarına

c) Teslim tarihi                                                : Kurumun talebi doğrultusunda ihtiyaç kadar tüp (10'ar                                                                                                             adet halinde) 3 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           : DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati                                             : 09,03.2015  10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Bîrimi ve Ekap Sitesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 32329 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.