1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 4 KISIM SOLUNUM DEVRESİ ALIMI İŞİ
4 KISIM SOLUNUM DEVRESİ ALIMI İŞİ

4 KISIM SOLUNUM DEVRESİ ALIMI İŞİ

4 KISIM SOLUNUM DEVRESİ ALIMI İŞİ

A+A-

DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

4 KISIM SOLUNUM DEVRESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/28980

1-İdarenin

a) Adresi             : Elazığ Yolu 10.km  Üçkuyular  mevki Eğitim ve Araştırma  

                  Hastanesi  binası  21070 Kayapınar DİYARBAKIR

 

b) Telefon ve faks numarası       : 4122580060 - 4122580058

c) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının  görülebileceği

    internet adresi (varsa)              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 4 Kısım Solunum Devresi Alımı İşi

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               : TkHk Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

                  ‘TkHk Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tıbbi

                  Sarf Deposu TkHk (Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Sarf

                  Deposu TkHK Ergani İlçe Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi  1- Acil ve istisnai durumlar hariç olmak üzere, Hastaneler

                  malzeme takip listesindeki miktarlarını 1 (bir) aylık periyotlar

                  halinde isteyeceklerdir.

                  2- Malzeme teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en geç

                  15 (onbeş) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

                  GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati              : 14.04.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamelerde, istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a- Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgı Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası marka adı teklif mektubunda yazılmalıdır.

b- Ayrıca malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

c- İştirakçi  firmalar sunmuş olduğu ürünün yetkili bayisi olduğunu belgelemeli ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

ç- UBB’ ye kayıtlı olmayan ürünler “kapsam dışı” olarak teklif mektubunda belirtilecektir.

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili kalem değerlendime dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokuman:

Numuneler  ihale  saatinden  önce     komisyona   teslim  edilmesi  gerekmektedir. İhale  saatinden  sonra   getirilen   numuneler  teslim alınmayacaktır.

Teklif verilen kalemler için en az 1 (bir) adet numune verilecektir. Numunesi  olmayan kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde   ek numune istenebilecek ve numuneler en geç 3 (üç) iş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyona teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Hastanelerle yapılmış her türlü tıbbi sarf işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ (Diyarbakır T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR350001000091658855675001 İBAN NOLU HASAP) VE EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZıĞ YOLU 10. KM. ÜÇKUYULAR MEVKİ DİYARBAKIR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL SEKRETERLİK BİNASI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KAYAPINAR/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 46931 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.