1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, BATMAN, TATVAN, VE MUŞ GAR SAHALARINDAKİ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRME İŞİ
5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, BATMAN, TATVAN, VE MUŞ GAR SAHALARINDAKİ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRME İŞİ

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, BATMAN, TATVAN, VE MUŞ GAR SAHALARINDAKİ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRME İŞİ

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, BATMAN, TATVAN, VE MUŞ GAR SAHALARINDAKİ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRME İŞİ

A+A-

 

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, BATMAN, TATVAN, VE MUŞ GAR SAHALARINDAKİ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ İYİLEŞTİRME İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2015/142858

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

INÖNÜ MAHALLESİ ISTASYON CADDESİ 44070 MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222124800 - 4222124820

c) Elektronik Posta Adresi

:

5bolgeinsaatihale@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ KURULUMU VE MONTAJI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

MALATYA-ELAZIĞ-DİYARBAKIR-BATMAN-TATVAN-MUŞ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YÜZ SEKSEN) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

17.11.2015 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

İSTEKLİLERİN İHALE DOSYASIYLA BERABER VERMELERİ GEREKEN BELGELER

İstekliler, kullanılan malzemelere karşılık teklif edecekleri ürünün a) markasını, b) modelini ve c) teknik özelliklerini gösteren web sayfasının linkini tablo halinde yazılı olarak ihale dosyasına koyacaktır
İstekliler, önerdikleri ürünlerin teknik özelliklerini gösterir belgeyi veya ürünün web sayfasında yayınlanan teknik özellikleri gösteren sayfanın print edilerek oluşturulan halini ya da cihazlara ilişkin marka, model ve katalogları kaşe ve yetkili imzası ile teklif dosyasına koyacaktır.
Kurulacak CCTV ve IP kamera sistemi bir bütün olarak düşünülecektir. Bu sistemin şartnameye uygun olarak kurulması için gerekli olabilecek tüm donanım ve yazılım maliyetleri fiyata dahil edilecektir. Verilecek Yazılım lisanslı olacaktır ve lisans belgeleri kuruma teslim edilecektir.
Teklif edilecek kameralar ve kayıt Cihazlarına ait, üretici firmalarından veya üretici firmaların yetkili kıldığı distribütörlerinden alınmış, istekliyi yetkili kılan, “Satış,Sistem Kurulumu, Eğitim, Teknik Servis ve Bakım Onarımını” yapmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesi bulunacaktır. Yetki alınan belgeler üretici ise üreticilik belgesi, distribütör ise distribütörlük belgesi de ihale dosyasına konulacaktır.
Yüklenici Kameralı Güvenlik Sistemi ile ilgili yapmış olduğu İŞ DENEYİM belgesini ihale dosyasıyla beraber verecektir.

Demiryolu hatları üzerinde, demiryolu kenarında ve demiryolu yakınında  yapılacak,inşaat, bakım, onarım, temizlik,yükleme,boşaltma ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyeti ve çalışmaların demiryolu trafiğine karşı korunması ile ilgili tüm riskleri içeren Risk Değerlendirmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirleri gösteren (Yetkili Birimlerce düzenlenmiş ve onaylanmış)  belgeler iş üzerinde kalan istekli yer teslim yapılmadan önce bu belgeyi İdareye teslim edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

E IV GURUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRONİK HABERLEŞME VEYA BİLGİSAYAR MÜDENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Basın: 167282 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.