1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. AKARYAKIT DEVLET HASTANESİ-LİCE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
AKARYAKIT  DEVLET HASTANESİ-LİCE  SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

AKARYAKIT DEVLET HASTANESİ-LİCE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

AKARYAKITDEVLET HASTANESİ-LİCE SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

A+A-

 

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2015/170285

1-İdarenin

a) Adresi                                              : Karahasan Mahallesi Diyarbakır Caddesi No:165 21700

                                                LİCE/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      : 4128612047- 4128612082

c) Elektronik Posta Adresi                    : l_d_h@windowslive.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : Akaryakıt Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale                                                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                   : LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ BİNASI

c) Teslim tarihi                                : idarece istendiği takdirde teknik şartnamede belirtilen                                            süreler içinde teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapilacağı yer                              : Karabasan Mahallesi Diyarbakır Caddesi No: 165                                                                           Lice/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati                             : 14.12.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, İlgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.Firmalar bayisi olduklarına dair katogoriye göre istasyonlu bayi olarak faliyet gösterdiğine dair Enerji piyasası Düzenleme Kurulu tarafından bayilik lisansını ibraz edeceklerdir. .

2.Firmalar İl Sanayi ve Ticaret müdürlüğünden alınacak Sıvı yakıt satış izni belgesi sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucular ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu

Bayilik

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ Karahasan Mahallesi Diyarbakır Caddesi No: 165 Lice; Diyarbakır adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanın satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halis Toprak Vakfı Lice Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Karahasan Mahallesi Diyarbakır Caddesi No: 165 Lice/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taalühütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 197027 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.