1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL  POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIRAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYALPOLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

A+A-

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

91300 LT Motorin (euro dizel), 1500 Kurşunsuz Benzin (95 ultra) 58000Kg Kalorifer (fuel OİI4)

Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :2015/161195

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :İNALOĞLU CAD. NO:25 TRT YANI                                                                                                                                          YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      :4122243826-4122243500

c) Elektronik Posta Adresi                           :diyarbakir@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :91.300 Lt. Motorin(euro dizel), 1.500 Lt. K.Benzin (95                                                                                                 ultra) ve 58.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Ayrıntılı                                                                                                bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                              idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                                              :1- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: 2- Kayapınar                                                                                                              Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü: 3-Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü: 4-Sur Sosyal Hizmet Merkezi  Müdürlüğü: 5-Dicle Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü: 6-    Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü: 7-Şehitlik Çocuk  Destek Merkezi Müdürlüğü: 8-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü: 9- Koza Şiddeti Önleme ve İzleme  Merkezi Müdürlüğü: 10-Kadın Konukevi Müdürlüğü: 11- Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü: 12- Çocuk                  Evleri Sitesi Müdürlüğü:

c) Teslim tarihleri                                            :Araç yakıtları Sözleşme tarihinden 31.12.2016 tarihine                                                                               kadar idarelerin ihtiyacı doğrultusunda günlük veya haftalık peyderpey idarenin verileceği imzalı yakıt veresiye  fişleriyle araçların depolarını dolduracaklar. Kalorifer Yakıtı:     İdarelerin belirleyeceği program dâhilinde Yenişehir Sosyal  Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Eğil Çocuk Destek Merkezi  Müdürlüğü ve Kadın Konukevi Müdürlüğünün yakıt       depolarına ihtiyaca göre peyder pey boşatılacaktır. 4 Kısım)Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü:  8.000Kğ Kal_yak 8- Kısım) Eğil Çocuk Destek Merkezi  Müdürlüğü: 30.000Kğ Kal-Yak 13- Kısım) Kadın Konukevi             Müdürlüğünce teslim alınacaktır. 20.000 Kg.Kal-Yak

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Inaloğlu Cad.No:25 TRT Yanı

b) Tarihi ve saati                                              :17.12.2015 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, Motorin ve Benzin Alımı İçin;

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti;

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti;

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti;

d) Bağlı bulunulan ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur.

Kalorifer Yakıtı alımı için;

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti;

b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti;

c) Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti),

d) K 1 veya K 2 Belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) de sunmaları zorunludur.

Araçlarımızın Yakıt temini sırasında yakıt tasarrufu açısında ihaleye katılmak isteyen isteklilerin yakıt istasyonları Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde en fazla 10 ve 15 kilometre mesafede olması gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

kamu veya özel sektörde yapılan Motorin veya K.Benzin veya Kal-yak (Fuel-Oil) müştereken veya ayrı ayrı benzeri iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (İnaloğlu Cad. No:25 YENİŞEHİR DİYARBAKIR) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 191767 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.