1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. ARAÇ VE JENERATÖR İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT
ARAÇ VE JENERATÖR İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT

ARAÇ VE JENERATÖR İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT

ARAÇ VE JENERATÖR İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT

A+A-

 

(MOTORİ-BENZİN) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) DİYARBAKIR MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ VE JENERATÖR İHTİYACI İÇİN AKARYAKIT (MOTORİ-BENZİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     : 2015/166167

1-İdarenin

a) Adresi             : KOOPARETİFLER MAH. AKKOYUNLU CADDESİ 31 21100

                  OFİS YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      : 4122289711-4122238286

c) Elektronik Posta Adresi          : diyarbakir.teknik@tmo.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          : 700 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 29.500 litre

                  Euro dizel (Motorin)

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                  idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri   :  Hizmet araçları için; Araçların yakıt deposuna, jeneratör için;

                  hizmet binasında bulunan jeneratörün deposuna.

c) Teslim tarihi : İşin süresi 01.01.2016 - 31.12.2016 (Bir ocak ikibinonaltı ile

                  otuz bir aralık ikibinonaltı) tarihleri arasında

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati             : 10.12.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli akaryakıt pazarlama kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin akaryakıt pazarlama kuruluşu olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.

2- İstekli tarafından akaryakıt pazarlama bayii ise; bayii olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Diyarbakır Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kooperatifler Mah. Akkoyunlu Cad. No:31 Yenişehir/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalcm-kalcmlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 194407 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.