1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK

A+A-

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAK

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

3 YILLIK 2 ADET YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                    : 2015/20951

1-İdarenin

a) Adresi                                                                            : HİNDİBABA KÖYÜ SEKİBAĞLARİ MEVKİİ                                                                                                                             21870 SEKİBAĞLARI ÇÜNĞÜŞ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                                      : 4125442047 - 4125442046

c) Elektronik Posta Adresi                                          : karakaya_ticaret@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                         : 3 yıllık 2 adet yakıtsız araç kiralama isi

                                                                                                Ayrıntılı bilgile EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                                                           içinde hıılıınaıı idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                             : EÜAŞ Karakaya HES İsletme Müdürlüğü

c) Süresi                                                                             : işe başlama tarihi 01.05.2015. işin bitiş tarihi                                                                                                                  31.05.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                              : Kanlıya Hes İsletme Müdürlüğü toplantı Salonu

                                                                                               Çünğüş/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                                             : 24.03.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş İçin özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Al yetki belgesi ve D2 yetki belgeleri, teklif zarfinde sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %I0 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdındeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İler türlü araç kiralama işi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karakya Hes İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi(Doküman bedeli TC Ziraat Bankası:TR17 0001 0006 5337 7120 4354 82 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karakaya Hes İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 ıncı maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın:33048 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.