1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. DİCLE HASTANESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMİN 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI
DİCLE HASTANESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMİN 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI

DİCLE HASTANESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMİN 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI

DİCLE HASTANESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMİN 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI

A+A-

 

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİCLE HASTANESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMİN 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır,

İhale Kayıt Numarası                     : 2015/71774

1-İdarenin

a) Adresi                                             : DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İSLETME

                                                                 MÜDÜRLÜĞÜ KAMPUS 1 21280 DİYARBAKIR                                                                                                    MERKEZ/DİYARBAKIR

b)Telefon ve faks numarası        : 4122488223 - 4122488557

c) Elektronik Posta Adresi           :

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             : 18 KALEM BÜRO MALZEMESİ ALIMI

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı

                                                                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

b) Teslim yeri                                    : D.Ü Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Aynıyat Ambarı

c)Teslim tarihi                                   : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra malzemeler 12                                                                                              aylık süre zarfında idarenin talebi doğrultusunda teslim edilecek

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                               : Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

b)Tarihi ve saati                                               : 19.06,2015 -10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1 Geçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda iligisine göre Ticaret ve/veya sanayi  Odasına yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4,1,1.2, Tüze; kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki: imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kış; olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan,  üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerinin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil gazeteleri ve veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürküleri

4.1.3.  Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4,1,5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısım ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterlide İlişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3,1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları de teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

teklif edilen kalemlere ait teknik şartnameye uygunluk yazısı, teklif dosyasına bırakılacaktır.

5,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6,Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  ihale dokumam, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satmalma Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzanalacaktır.

bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10,  istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür,

12,  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 94940 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.