1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ KLİMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ
DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ KLİMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ

DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ KLİMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ

DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ KLİMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ

A+A-

DİYARBAKIR ASKER HASTANESİ KLİMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ DİYARBAKIR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Diyarbakır Asker Hastanesi Klima Sistemi Bakım Onarım Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2015/60397

1- İdarenin

a) Adresi                                             :KOOPERATİFLER ELAZIĞ CADDESİ 21100.                                                                                            YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      :4122238414 - 4122244943

c) Elektronik Posta Adresi                           :dbak_tedarikplan@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                                                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- lhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :3 Kalem

                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :Diyarbakır Asker Hastanesi Baştabipliği içerinde bulunan                                                                                           Hizmet Binası, Klinik ve Poliklinik binaları

c) Süresi                                                             :işe başlama tarihinden itibaren 210(ikiyüzon (İşe                                                                                                          sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) iş gününde                                                                                           başlanacaktır. İşin bitiş tarihi 31 Aralık 2015'dir.)) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı, Kooperatifler                                                                                                              Mah. Elazığ Cad. 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                              :03.06.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TSE hizmet yeterlilik belgesine,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 86173 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.