1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ MEVCUT ISITMA SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI  ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ MEVCUT ISITMA  SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ MEVCUT ISITMA SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLIASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ MEVCUT ISITMASİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜİÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü hizmet binasının mevcut ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      : 2015/2629

1-İdarenin

a) Adresi             : SELEHATTİN EYYÜBİ MAH. BAYINDIRLIK CADDESİ YENİ EMNİYET

                  MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KAT:2 21100 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 0 (412) 241 50 13 - 0 (412) 228 06 90

c) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakirozk@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1 ADET HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                  idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               : Diyarbakır/ Merkez

c) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

                  5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Kat.2

b) Tarihi ve saati              : 22.01.2015- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.     Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası

Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen C-IV Grubu Gaz Tesisat İşleri ve bu işleri kapsayan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren dekont ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Basın: 7027 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.