1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ
DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ  NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ

DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ

DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİNAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU ONARIM İŞİ

A+A-

 

DİYARBAKIR - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      : 2015/138364

1- İdarenin

a) Adresi             : M.Akif Ersoy Cad. No:1 Eski Eğitim Fak. Hizmet Binası 21010

                  Şehitlik YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122265850 - 4122265828

c) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakirmem@meb.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği

    internet adresi             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 1 adet ortaokul binası onarım işi

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               : Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi

c) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

                  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Mehmet Akif Ersoy Cad.N0:01 Yenişehir Diyarbakır

b) Tarihi ve saati              : 26.10.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere  yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından ış deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin (B) Üst yapı (Bina) III. Grup işler ve bu işlere ait onarımlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimarlar diplomaları ile ihaleye teklif verebilirler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Mili Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın: 159048 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.