1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. DÜ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERE KALYAK ALIMI TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DÜ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERE KALYAK ALIMI TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DÜ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERE KALYAK ALIMI TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DÜ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERE KALYAK ALIMI TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

A+A-

 

DÜ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERE KALYAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     :2015/83377

1-İdarenin

a) Adresi                             :DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME                                                              MÜDÜRLÜGÜ KAMPÜS 1 21280 DİYARBAKIR                                                   MERKEZ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      :4122488223 - 4122488557

c) Elektronik Posta Adresi                           :

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

nternet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :1 kalem kalyak alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                                                    ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                     ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                    :D. Ü. Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü                                                     Ayniyat Ambarı

c) Teslim tarihi                  :Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kalyak                                                                alımı 6 aylık süre zarfında idarenin talebi doğrultusunda                                                       kısım kısım teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                                             Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati                              :13.07.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya ithalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış "Bayilik Lisansı"

b) Ana Dağıtım Şirketinden alınmış " Yetkili Satıcı Belgesi "

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 108196 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.