1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLİK BAKAN LIĞI M ÜSTEŞARLIK
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLİK BAKAN LIĞI M ÜSTEŞARLIK

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLİK BAKAN LIĞI M ÜSTEŞARLIK

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIRİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLİK BAKAN LIĞI M ÜSTEŞARLIK

A+A-

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞU BİRİMLERE ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       : 2015/138841

1-İdarenin

a) Adresi              : Dr.Şeref İNALÖZ Cad. 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası        : 4122282650 - 4122293532

c) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakir@saglik.gov.tr

ç) îhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet  adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve BAĞLI BİRİMLERE ELEKTRİK                                        ENERJİSİ ALIMI

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : Teknik şartnamede ekinde belirtilen sayaç listesi ve verilen

                  adresler

c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede belirtilen abone numaraları adresler

                  Merkez Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları için enerji alımı        işi 01.01.2016 saat: 00.00 de başlayacak olup 31.12.2016

                  saat 24.00' de sona erecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               ; Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati              : 05.11.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisans (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı,Otoprodiiktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Parekende Satış Lisansı) teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Fkonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ- E KAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakırlı Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

Basın: 163157 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.