1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. EÜAŞ KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN NAKLİYE DAHİL 1000 TON KALORİFER YAKITI
EÜAŞ KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN NAKLİYE DAHİL 1000 TON KALORİFER YAKITI

EÜAŞ KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN NAKLİYE DAHİL 1000 TON KALORİFER YAKITI

EÜAŞ KARAKAYA HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN NAKLİYE DAHİL 1000 TON KALORİFER YAKITI

A+A-

 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2015/125686

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :HİNDİBABA KÖYÜ SEKİBAGLARI MEVKİİ 1 21870                                                                                                            SEKİBAĞLARI ÇÜNGÜŞ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      :4125442047 - 4125442046

c) Elektronik Posta Adresi                           :karakayahes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :1000 Ton Kalorifer Yakıtı (Nakliye Dahil)

                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   :EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü

                                                                               Çüngüş/DİYARBAKIR

c) Teslim tarihleri                                            :Yüklenici firma, Karakaya HES İşletme Müdürlüğü'nün

                                                                               ihtiyacı olan 1.000 ton Özel Kalorifer Yakıtını                                                                                                                     azami/maksimum 8(sekiz) seferde ve her seferde en az 125                                                                    Ton (125.000 Kg) şeklinde İşletme Müdürlüğü Kazan                                                                                                             Dairesi'ne teslim etmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

                                                                               Çüngüş/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                              :20.10.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan Alınmış olan Dağıtıcı Lisansı ve/veya Bayilik Lisansı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na bağlı birimlerden alınan Taşıma Belgeleri

1.)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'ndan Alınan İstekli dağıtıcı ise "Dağıtıcı Lisansı"; İstekli bayi ise "Bayilik Lisansı"

2.)Taşıma işini İstekli kendi araçlarıyla yapacaksa; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Karayolu Taşıma Yönetmeliği mevzuatı gereği kendi adına düzenlenmiş taşıma yetki belgesi;

Eğer İstekli taşıma işini kiralayacağı taşıtlarla yapacaksa taşıma işini kiralayacağı taşıtlar ile yapacağını beyan eden bir yazı, taşıma işini yaptıracağı firma ile arasında yapılan sözleşme ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Karayolu Taşıma Yönetmeliği mevzuatı gereği; isteklinin kendisi adına düzenlenmiş taşıma yetki belgesi ile birlikte taşıma işini yaptıracağı taşıtları kiralayacağı gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenmiş taşıma yetki belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde yapılmış olan her türlü akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çüngüş/Diyarbakır (İşletme Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Çüngüş/Diyarbakır Şubesi İBAN TR17 0001 0006 5337 7120 4354 82 nolu hesabına şartname bedelinin yatırılması durumunda) adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Çüngüş/Diyarbakır Şubesi İBAN TR17 0001 0006 5337 7120 4354 82 nolu hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi

Çüngüş/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın:147434 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.