1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 29 KALEM TIBBİ
GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 29 KALEM TIBBİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 29 KALEM TIBBİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 29 KALEM TIBBİ

A+A-

CİHAZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası     : 2015/96316

I-İdarenin

a) Adresi             : Elazığ yolu 10.KM üçkuyular mevki Eğitim ve Araştırma                                            Hastanesi binası 21070 KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      : 4122580060 - 4122580052

c) Elektronik Posta Adresi          : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          : 29 kalem tıbbi cihaz

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri    : Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesisleri

c)Teslim tarihi:   SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 60 GÜN İÇİNDE              CİHAZLAR TESLİM EDİLECEKTİR

3-İhalenin

a)Yapılaçağı yer                : Elazığ Yolu 10.km. Üç kuyular Mevki Diyarbakır Eğitim                                                 Araştırma Hastanesi Genel Sekreterlik Binası İhale Odası                                       Kayapınar/Diyarbakır

b)Tarih ve saat : 26.08.2015 - 10:0(1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi taralından imzalanmış olmalıdır. .Şartnameye cevap teklifle birlikte verilecektir.

B) Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş okluğu cihaza ait orijinal doküman VEYA prospeklüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin hangi sayfasında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak VEYA katalog üzerinde teknik özellikler madde madde işaretlenecek.

teknik cevap şartnameye örnek:örnek:

A cihazı teknik şartnamesi

Örnek: teknik şartnamenin 1.maddesi: CİHAZ OTOMATİK MODDA EN AZ 24 SANİYELİK KAYIT YAPABİLMEKTEDİR. (KATALOG 1 SAYFA 3)

C) İdarenin demonstrasyon hakkı her zaman saklıdır. İdarenin demonstrasyon talebi firmaya tebliğ edildiği günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır. Ayrıca teknik şartnamesinde demonstrasyon ile ilgili belirtilen cihazlar için teknik şartnamede ki hususlar geçerlidir. Demonstrasyon ile ilğili teknik şartnamesinde belirtilmeyen cihazlar için de idari şartname dikkate alınacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tıbbi demirbaş veya tıbbi cihaz alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk lirası) karşılığı EKAP veya İdareden alınacaksa Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hesabı Olan Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR070001200932600005000350 nolu) Hesaba Doküman Bedeli Yatırılması adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ yolu 10.KM Üçkuyular Mevki Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Sekreterlik Binası 1. Kat Merkezi Satın alma Birimi Kayapınar/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13. Diğer hususlar:

İSTEKLİLER ŞEKLİ VE İÇERİĞİ BAKIMINDAN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.

Basın: 123573 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.