1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 50,000 LT MOTORİN (EURO DİZEL), 2,000 LT BENZİN (95 OKTAN) AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇLARINDA  KULLANILMAK ÜZERE 50,000 LT MOTORİN (EURO DİZEL),  2,000 LT BENZİN (95 OKTAN) AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 50,000 LT MOTORİN (EURO DİZEL), 2,000 LT BENZİN (95 OKTAN) AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇLARINDAKULLANILMAK ÜZERE 50,000 LT MOTORİN (EURO DİZEL),2,000 LT BENZİN (95 OKTAN) AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

A+A-

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Gıda Tarım ve Hayvancılık ÎI Müdürlüğümüz Araçlarında Kullanılmak Üzere 50,000 Lt Motorin

(Euro Dizel), 2,000  Lt Benzin  (95  Oktan)  Akaryakıt Mal Alım  İşi alımı 4734  sayılı  Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                     : 2014/175061

1-İdarenin

a) Adresi                                                                            : Vilayet Karşısı Lise Caddesi 1  21100 Vilayet                                                                                                                      Karşısı Lise caddesi YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                                      : 4122236055 - 4122245104

c) Elektronik Posta Adresi                                           : idarimaliis!er@diyarbakirtarim .gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                           : 50.000 Litre Motorin (Euro Dizel),2.000 Litre                                                                                                                     Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)

                                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                                                                                                  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                                                                  ulaşılabilir.       

b) Teslim yerleri                                                                             : Yüklenicinin akaryakıt dolum istasyonları

c) Teslim tarihi                                                                 : Sözleşmenin imzalanmasını (tescile tabi işlerde                                                                                                              ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare                                                                                                                        tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için                                                                                                           gösterdiği adrese yapılacak işe başlama                                                                                                                               talimatının tebliğinden itibaren mal teslim

                                                                                                edilerek, işe başlanacaktır.

3- İhalenin

b) Yapılacağı yer                                                              : Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl                                                                                                                               Müdürlüğü Valilik Karşısı Yenişehir/Diyarbakır

c) Tarihi ve saati                                                              : 02.02.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı

Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutardan geciçi teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 2231 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.