1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

A+A-


YAŞ SEBZE MEYVE,ŞARKÜTERİ,EKMEK VE TATLI MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/4082
1-İdarenin
a) Adresi : Elazığ yolu üzeri 10.km üçkuyular mevkii Diyarbakır Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası- Genel Sekreterlik Satınalma Birimi - KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122580060 - 4122580058
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YAŞ SEBZE MEYVE,ŞARKÜTERİ,EKMEK VE TATLI MALZEMESİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İAŞE AMBARI -KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İAŞE AMBARI- ERGANİ DEVLET HASTANESİ İAŞE AMBARI -SİLVAN DR. YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ İAŞE AMBARI
: Sözleşmenin süresi sözleşme imzalandıktan itibaren 12 aydır. Malzemeler ilgili idarelere hastanelerin iaşe ambar birimleri doğrultusunda teslim edilmesi gerekmektedir.Acil ve istisnai durumlar hariç ilgili hastanelerin iaşe ambar birimleri doğrultusunda Günlük gıdalar,Hazır Tatlılar, Şarküteri(Süt Ve Süt Ürünleri) ve Deniz ürünleri l(bir) gün önceden sipariş verilerek ilgili malzeme teslim edilecektir.
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: Elazığ Yolu üzeri 10. km. Üçkuyular Mevkii (TOKİ KARŞISI) Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
: 19.02.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede geçen hükümler geçerlidir.Teknik şartnamede Sözkonusu kısımlardaki kalemler için istenilen TSE veya ıso Kalite Belgeleri teklif zarfında sunulacaktır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Teklif veren olan istekli/istekliler "YAŞ SEBZE VE MEYVE "grubu için İşyeri açma ruhsatını teklif dosyasında sunmalıdır.
b) Teklif veren olan istekli/istekliler "ŞARKÜTERİ MALZEMESİ "grubu için İşyeri açma ruhsatını teklif dosyasında sunmalıdır. Teklif cetvelinde teklif verilen kalemlerin karşısına ürünlerin markası yazılacaktır.Her kalem için l(bir) adet numune getirmelidir. Markası yazılmayan veya numune sunulunmayan kalemlere ait kısımlarda istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Teklif veren olan istekli/istekliler "UNLU MAMULLER "grubu için İşyeri açma ruhsatını teklif dosyasında sunmalıdır. Teklif cetvelinde teklif verilen kalemlerin karşısına ürünlerin markası yazılacaktır.Her kalem için l(bir) adet numune getirmelidir. Markası yazılmayan veya numune sunulunmayan kalemlere ait kısımlarda istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d)Teklif veren olan istekli/istekliler "ALABALIK "grubu için İşyeri açma ruhsatını teklif

dosyasında sunmalıdır.
Teklif veren olan istekli/istekliler " HAZIR TATLI MALZEMESİ "grubu için İşyeri açma ruhsatını teklif dosyasında sunmalıdır. HAZIR TATLILAR için teklif vermiş olan istekli/istekliler; imalatçı ise kendilerine ait yetki belgesi, satıcı ise imaatçısına ait ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış , "şuruplu tatlılar" için Gıda üretim belgesi sunmalıdır.
e)Hazır tatlıların alımı (kg) olan ürünlerde her bir kalem için orjinal şeklinde 50-100 gr arasında numuneler şeklinde ve istekli/ isteklilerin isminin yazılı olduğu ambalaj içinde getirilmelidir. Teklif cetvelinde teklif verilen kalemlerin karşısına ürünlerin markası yazılacaktır.Her kalem için l(bir) adet numune getirmelidir. Markası yazılmayan veya numune sunulunmayan kalemlere ait kısımlarda istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Hazır Tatlı Malzemeleri, Şarküteri Malzemeleri(Süt ve Süt Ürünleri) - Unlu Mamülleri için Teklif veren istekli/istekliler Söz konusu kısımların her bir kalemi için ayrı ayrı birer adet numune sunacaklardır. Numune getirilmeyen kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır ve her bir kısımda tüm kalemlere teklif verilmelidir.
Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri (numunelerin üstüne malzemenin grubunu ve kaçıncı kaleme ait malzeme olduğunu ve firmanın adını yazan etiketle yazılmalıdır.) ihale saatinden önce orijinal ambalajları içerisinde komisyona listesi ile birlikte verilecek, liste 2 (İki) nüsha olacak ve sıra no, malzeme ismi belirtilecek ve firma tarafından imzalı ve kaşeli olacaktır. Bir nüshası numuneler ile birlikte teslim edilecek, bir nüshası ise firmada kalacaktır şekilde teslim edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşları ile Özel Sektörde Yapılan Her Türlü Gıda Alımı - Deniz Ürünleri Alımı, Un ve Unlu Mamulleri alımı ve/veya satım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ, DİYARBAKIR MERKEZ ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ IBAN NO: TR35 0001 0000 9165 8855 6750 01 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.