1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. GİYİM KUŞAM (MONT VE BOT ) SATIN ALINACAKTIR DİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GİYİM KUŞAM (MONT VE BOT ) SATIN ALINACAKTIR DİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GİYİM KUŞAM (MONT VE BOT ) SATIN ALINACAKTIR DİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GİYİM KUŞAM (MONT VE BOT ) SATIN ALINACAKTIRDİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

GİYİM KUŞAM (MONT VE BOT ) SATIN ALINACAKTIR
DİYARBAKIR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Hizmetler ve Yardım Şube Müdürlüğü yoksul ve dezavantajlı gruplara dağıtılmak üzere 1000 adet mont ve 1000 adet bot alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/129878

1-İdarenin

a) Adresi             : ELAZIĞ CADDESİ ÇAMLICA 21100                                                                           YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122241221 - 4122241221

c) Elektronik Posta Adresi           : m.ekinci@diyarbakir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :Sosyal Hizmetler ve Yardım Şube Müdürlüğü yoksul ve                                               dezavantajlı gruplara dağıtılmak üzere 1000 adet mont ve                                     1000 adet bot alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi  :Sözleşme İmzalanmasından Hemen Sonra işe başlanacak                           ve Malzemeler 10 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı                       Salonu

b) Tarihi ve saati              : 26.10.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Alımı yapılacak 2 Kalem Ürünün 1 er adet(1 Çift Bot ve 1 Mont olmak üzere) numunesi ihale saatinde ihale salonuna getirilmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın:156967 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.