1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

A+A-

 

HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     : 2015/167837

1- İdarenin

a) Adresi             : Dr.Şeref İNALÖZ Cad. 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      : 4122282650 - 4122293532

c) Elektronik Posta Adresi          : diyarbakir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          : HAŞERE İLAÇLAMASI VE KEMİRİCİ VEKTÖRLERLE

                  MÜCADELE HİZMET ALIM İŞİ

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer              : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI 112 ASH                       

                  İSTASYONLARI

c) Süresi              : İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati             : 10.12.2015-14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- Firma Haşere ile mücadele ve ilaçlalama alanında TSE 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

- Yüklenicinin, 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Halk Sağlığı alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Aynı yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yer alan Sağlık Bakanlığından onaylı "Mesul Müdür Sertifikası" ve "İkinci veya üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı" bulunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ- EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 196434 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.