1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. HASTANEMİZ 2015 YILI İHTİYACI OLAN 14 KALEM TIBBİ MALZEME VE 1 KALEM YEDEK PARÇA
HASTANEMİZ 2015 YILI İHTİYACI OLAN 14 KALEM TIBBİ MALZEME VE 1 KALEM YEDEK PARÇA

HASTANEMİZ 2015 YILI İHTİYACI OLAN 14 KALEM TIBBİ MALZEME VE 1 KALEM YEDEK PARÇA

HASTANEMİZ 2015 YILI İHTİYACI OLAN 14 KALEM TIBBİ MALZEME VE 1 KALEM YEDEK PARÇA

A+A-

 

DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DOĞUMEVİ HASTANESİ -DİYARBAKIR KADIN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Hastanemiz 2015 yılı ihtiyacı olan 14 Kalem Tıbbi Malzeme ve 1 Kalem yedek parça alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/174144

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SANLI URFA BULVARI 21060 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122519125 - 4122512129

c) Elektronik Posta Adresi

:

dkdh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemiz 2015 yılı ihtiyacı olan 14 Kalem Tıbbi Malzeme ve 1 Kalem yedek parça
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ilgili ambar birimlerine teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik şartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar birimini ihtiyacı doğrultusunda 31/12/2015 tarihine kadar ihtiyaçlar firmaya bildirildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri mesai saatleri içinde peyder pey teslim edilecektir. Kargo ile gelen malzemeler kabul edilmeyecek olup tekrar iade edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR -Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın Alma Birimi

b) Tarihi ve saati

:

29.12.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

3. Kalem için (ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI) İstekliler Sağlık Bakanlığından alınmış Biyosidal Ruhsatının aslını veya Noter onaylı suretini Teklif Zarfında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasınaé kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Tıbbi Malzemeler "t.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında veya ihale dosyasında (ürünün markası , UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır.
Tıbbi Cihaz yönetmelikleri uyarınca herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamında olup, olmadığına üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup, beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye uygun olarak en az birer adet numune (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) veya teknik şartnamede belirtilen hususları kapsayacak şekilde gösterilen ürüne ait kataloğunu ve broşürünü teklif dosyasında sunacaklardır.Teklif edilen ürüne ait numune getirmeyip sadece kataloğ ve broşürünü getirenler için ihale Komisyonumuzca gerek görüldüğü taktirde bu ürünlerinde numunesini isteyebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (On) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ş.Urfa Bulvarı BAĞLAR/ DİYARBAKIR -Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi C Blok 3.Kat Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.