1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. İHALE İLANI TEİAŞ BATMAN 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI TEİAŞ BATMAN 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TEİAŞ BATMAN 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TEİAŞ BATMAN 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-


Yevmiyeli, yakıt hariç, şoförlü 5 adet kiralık araç hizmeti satın alması işi.TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt :2015/105394 numarası
1- İdarenin
a) Adresi : Erköklü Köyü arkası Batıraman yolu 2. km P.K. 50 72070 BATMAN
b) Telefon : 0 (488) 215 04 08-09 -0 (488) 215 04 12 ve faks
numarası
c) : nuri.yildiz@teias.gov.tr Elektronik
posta adresi
ç) İhale : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Batman, Ticaret ve Satınalma Şefliği.
dokümanının görülebilec eği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu hizmetin

CİNSİ

MİKTAR (Adet)

ÖZELLİKLERİ

4X4 Çift Kabinli kamyonet,arka sıaçık.merdiven taşımaaparatı lı.(4+1) kişilik

4

2012-2015 model arası olacak,motor silindir hacmi 2400 cc ve yukarı arasında,en az 105 KW(140 hp) gücünde olacak,çeki motoru,merdiven takma aparatı olacak,Orijinal klimalı,Açık kasalı tahmini UzunlukxYüksk.xGenşl.(148x4 5x38) cm. ebatlarında malzeme sandığı olacak

Binek araç (8+1) kişilik

 

2012-2015 model arası olup ark sırada ki koltukları malzeme taşınması için kurumun isteme durumunda sökülecektir. Araç Camlı ve klimalı olacaktır. ABS(kilitlemeyi önleyici fren sistemi)

merdiven taşıma aparatılı, (4+1) kişilik
Diyarbakır İşletme ve Bakım Müdürlüğüne 1 adet (8+1) kişilik binek araç ve 1 adet 4X4 kamyonet (çift kabinli), arkası açık, merdiven taşıma aparatılı, (4+1) kişilik
Mardin İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliğine bağlı Midyat Hat Bakım eki bine 1adet 4X4 kamyonet(çift kabinli), arkası açık, merdiven taşıma aparatılı, (4+1) kişilik
Siirt İşletme ve Bakım Grup Başmühendisliğine 1 adet 4X4 kamyonet, arkası açık, merdiven taşıma aparatılı, (4+1) kişilik
c)İşin :İşe başlama tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gün
süresi
3-İhalenin
a) : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Yapılacağı Erköklü Köyü arkası Batıraman yolu 2. km P.K. 50 72070 Batman yer
b) Tarihi ve :08.09.2015 Salı günü saat:14:00 saati
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.......................................................................................................
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1 İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren belgeler. Bu belgelerin tutarı teklif edilen bedelin % 10'undan az olamaz.
. (1) Bilanço veya eşdeğer belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri.
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler.
(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan
bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İş deneyim belgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %15oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi.
Teklif edilecek araçların teklif sahibine ait olduğunu gösteren belgeler veya noter tasdikli kira sözleşmelerini teklifleri ile birlikte sunulması zorunludur.
4925 sayılı karayolları taşıma kanunu ve 27255 sayılı resmi gazetede yayınlanan karayolları taşıma yönetmeliğine göre 4x4 kamyonetler için (K-1) belgesinin aslını veya noter onaylısını teklif mektubu ile birlikte komisyona sunmak zorundadır.
4925 sayılı karayolları taşıma kanunu ve 27255 sayılı resmi gazetede yayınlanan karayolları taşıma yönetmeliğine göre binek araç için (A-1) belgesinin aslını veya noter onaylısını teklif mektubu ile birlikte komisyona sunmak zorundadır.
Kiralanacak taşıt; 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır.
İstekliler, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış Şirkete ait yukarıda belirtilen belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tastikli suretlerinin teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri birinin ibraz etmesi yeterlidir. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Kamu veya özel sektörde hizmet aracı kiralama işleri. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: En düşük fiyat esasına göre düzenlenecektir.
6- jhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Batman Merkez Şubesi nezdindeki 37712044-6041 nolu Kurum hesabına 250,00 Türk Lirası (Yalnız/İkiYüzElli TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.5
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 132581 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.