1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

KARALAR (ŞIRNAK) İÇMESUYU DERİN KUYU TERFİ MERKEZİNDEKİ DALGIÇ MOTOPOMP DEMONTAJI, BAŞKA BİR DALGIÇ MOTOPOMP, KUMANDA PANOSU VE KLOR CİHAZININ TEMİNİ VE MONTAJI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karalar (ŞIRNAK) İçmesuyu Derin Kuyu Terfi Merkezindeki Dalgıç Motopomp Demontajı, başka bir Dalgıç Motopomp, Kumanda Panosu ve Klor Cihazının Temini ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/40392

1- İdarenin

a) Adresi             : HİNDİBABA CAD. NO:10 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122289750 - 4122289759

c) Elektronik Posta Adresi           : ilbank.dbakir@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :         Karalar (ŞIRNAK) İçmesuyu Derin Kuyu Terfi Merkezindeki

                Dalgıç Motopomp Demontajı, başka bir Dalgıç Motopomp,

                Kumanda Panosu ve Klor Cihazının Temini ve Montajı

                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : İlgili tesis şantiyelerine

c) Teslim tarihi  : İşe başlama tarihinden itibaren işin tamamının toplam imalat

                  süresi 25 (yirmibeş) takvim günüdür. Kabulün yapılmasını

                  müteakip 5 (beş) takvim günü nakliye süresi ayrıca verilecektir.

                  (Montaj, Demontaj dahil)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : İller Bankası A.Ş. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati              : 15.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcı İse:

- Yetkili Satıcılık belgesi, (ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sürküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)

Yetki Alınan Firmanın;

a veya kuruluşlarc) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İmalatçı İse:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum a düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Motopomp TSE belgesine haiz firmaca üretilmiş olacaktır.

-Yurt dışından temin edilecek malzemeler uluslararası standart ve normlara uygun olacaktır.

-Yüklenici teklif ettiği motopomp ve teçhizatının montaj krokisini ve teknik özelliklerini açıklayan katalogları ve TSE belgelerini fabrika kabul talebi ekinde Bankaya verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kredi Tahsis Takip Bankacılık ve Muhasebe Müdürlüğüne makbuz karşılığı 50 TL (ELLİ TÜRKLİRASI) yatırıldıktan sonra, ihale dokümanı İller Bankası A.Ş. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Hindibaba Caddesi No:10 Yenişehir/ DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları ve makbuzu tekliflerine eklemeleri zorunludur, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Hintlibaba Cad. No:10 Yenişehir/Diyarbakır Giriş Kat Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 56784 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.