1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. KALORİFER YAKITI FUEL OIL 4 DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
KALORİFER YAKITI FUEL OIL 4  DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI  CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER YAKITI FUEL OIL 4 DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

KALORİFER YAKITI FUEL OIL 4DİYARBAKIR D TİPİ YÜKSEK YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALICEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

 

Kalorifer Yakıtı Fuel OIL 4 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin          : 2015/169331

a) Adresi             : TALAYTEPE MAH.TALAYTEPE KÜME EVLERİ NO:57                                          KAYAPINAR DİYARBAKIR 21070 ÜÇKUYU

                  KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      : 4122580001 -4122580003

c) Elektronik Posta Adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          : 500.000 Kg. Kalorifer Yakıtı Fuel OIL 4

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri   : Diyarbakır D-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz

                  Kurumu Müdürlüğü Kazan Dairesi ile lojman ve Askeri bina                     kazan daireleri

c) Teslim tarihi : 15/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında peyder pey                         

                  idarenin istemine göre talep edilerek yüklenici tarafından

                  getirilecektir. İdare ihtiyaç duyduğu yakıtın miktarını telefon

                  veya faks ile yüklenici firmaya bildirir yüklenici firma 3 gün

                  içerisinde istenilen yakıtı getirir. Yakıtın Teslimi sırasında

                  kantar tartı fişi, sevk irsaliyesi ve fatura ile birlikte her türlü

                  masrafı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere 15.10.2007

                  tarih 26671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/25

                  sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen kurumlarca

                  kontrolü yapılarak alınan Ulusal Marker Tespit Tutanağı                                             istenecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz

                  Kurumu Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati             : 24.12.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Akaryakıt Dağıtım Firmasının EPDK dan alacağı dağıtıcı ve taşıma lisansı belgeleri.Bayii Firmasının EPDK dan alacağı dağıtıcı ve taşıma lisansı belgeleri.Bayi firmasının EPDK tan alacağı Bayilik ve Taşyıma Lisansı ,Satın alınacak yakıtın taşınması T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınma K-l veya K-2 taşıma yetki belgesi

2- Kalorifer Yakıtı Bayiilik Belgesi ve işyeri ruhsatı

3- Diyarbakır Valiliği Sıvı Yakıt satış izin belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kalorifer yakıtı satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı şartname bedelinin Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe müdürlüğüne yatırıldıktan sonra alındı makbuzu ibraz edilerek Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 195917 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.