1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI alımı
KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI alımı

KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI alımı

KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI alımı

A+A-

KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI DİYARBAKIR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

KIŞLA MUTFAĞI İÇİN SOĞUK HAVA ODASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin                                                                         : 2015/65085

a) Adresi                                                                            : KOOPERATİFLER ELAZIĞ CADDESİ 21100                                                                                                                            YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                                      : 4122238414 - 4122244943

c) Elektronik Posta Adresi                                           : dbak_tedarikplan@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                           : 3 ADET TİP 1 ÇEŞİT 3 1 ADET TİP 2 ÇEŞİT 3                                                                                                                           SOĞUK HAVA ODASI ALIMI Ayrıntılı bilgiye                                                                                                                      EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                                                            idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                                   : 52.İNCİ BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

                                                                                                PİRİNÇLİK/DİYARBAKIR

c) Teslim tarihi                                                                   Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin                                                                                                                                  imzalanmasını takip eden günden itibaren 30                                                                                                                 Takvim Gün içerisinde 52'nci Bkm.Mrk.K.lığı                                                                                                                     (Pirinçlik/DİYARBAKIR) tarafından gösterilecek                                                                                                                 yerlere montajlı/çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                              : MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı                                                                                                                            Kooperatifler Mah. Elazığ Cad. 21100                                                                                                                                  Yenişehir/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                                             : 18.06.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 93812 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.