1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. MOTORİN ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ
MOTORİN ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ

MOTORİN ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ

MOTORİN ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ

A+A-

MOTORİN ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ - MAKİNA İKMAL DONATIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Motorin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       : 2015/48969

1- İdarenin

a) Adresı             :SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120                                              YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası        : 4122374961 - 4122376956

c) Elektronik Posta Adresi            : dsi10@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanınıngörülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             : 1.Kısım Siirt/Merkez 8.000 Litre

                   2.Kısım Silvan/Diyarbakır 45.000 Litre Toplam 53.000 Litre

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan               idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                 : 1.Kısım Siirt Merkez 8.000 litre 2. Kısım Silvan Diyarbakır                                            45.000 Litre toplam 53.000 Litre Satın alınan petrol ürünü.                                     Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun akaryakıt pompa                   istasyonundan direkt olarak İDARE tarafından yükleniciye                                          bildirilecek araçlara doldurulmak suretiyle teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi  : Satın alınan petrol ürünü. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama                                        Kuruluşunun akaryakıt pompa istasyonundan direkt olarak                                       İDARE tararından yükleniciye bildirilecek araçlara doldurulmak                                 suretiyle teslim edilecektir. Yüklenici, İdare tarafından bildirilen                              araçlara araçların akaryakıt  ihtiyacı olması durumunda ikmal                                              yapmaktan imtina edemez. Herhangi bir sebeple yakıt ikmali                                   yapılmaması durumunda petrol ürünü geç teslim edilmiş                                           sayılacaktır. Bu gecikme 5 takvim gününü geçerse sözleşme                                           hiçbir ihtar veya tebligata gerek kalmaksızın fesih edilebilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                 : DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube                                         Müdürlüğü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No: 147                                     Yenişehir  DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                : 21.05.2015-10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler.

İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:

İstekliler, 5015 sayılı Petrol Ürünleri Kanunu gereği ihale konusu petrol ürünü için EPDK'dan aldıkları, bayii ise Bayilik Lisansının, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler İle tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- Adayın veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

2- Adayın veya isteklinin üyesl olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat yeterlilik Belgesi,

4- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü/Muhasebe Müdürlüğü veya DSİ 10. Bölge Muhasebe Müdürlüğünün Vakıfbank Seyrantepe Diyarbakır Şubesi nezdindeki TR750001500158007302975817 nolu hesabına yatırılarak alınacak dekontla DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünde ihale dokümanı alınabilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

Basın: 70213 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.