1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ASH BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TELSİZ MALZEMELERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DONANIMI (PRI MEDİA GATEWAY) - PRI MODEM- SANTRAL KARTI ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ASH BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TELSİZ MALZEMELERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DONANIMI (PRI MEDİA GATEWAY) - PRI MODEM- SANTRAL KARTI ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ASH BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TELSİZ MALZEMELERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DONANIMI (PRI MEDİA GATEWAY) - PRI MODEM- SANTRAL KARTI ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ASH BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TELSİZ MALZEMELERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ DONANIMI (PRI MEDİA GATEWAY) - PRI MODEM- SANTRAL KARTI ALIMI İŞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

A+A-

 

Müdürlüğümüz 112 ASH Biriminin ihtiyacı olan Telsiz Malzemeleri ve Çağrı Merkezi Donanımı (Prı Media Gateway) - Prı Modem-Santral Kart Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası      : 2015/155746

1-İdarenin

a) Adresi             : Dr.Şeref İNALÖZ Cad. 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numara          : 4122282650 - 4122293532

c) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    adresi internet adresi (varsa)                : https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu malın

a) Niteliği türü ve miktarı             : 25 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı

                  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : Diyarbakır İl Saglık Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi  : Malzemeler sözleşmeyi müteakip 30 (Otuz) gün

                  içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saat               : 25.11.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Igısine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları göster'en belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası Montaj, demontaj, kurulum, entegrasyon hizmetleri yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin teklif edilen her bir ürün için ayrı ayrı teklif edilen ürüne ait teknik özellikleri gösteren numune veya katolog veya fotoğrafları teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi-Ekap adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Satmalma Birimi-Ekap adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 182250 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.