1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI

A+A-

 DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMETİNDE KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun
19 uncu maddesine gore açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/12691 1-İdarenin
a) Adresi : Elazığ Yolu İl özel İdare Yanı Seyrantepe/Diyarbakır 21000 Yenişehir YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122621714-4122621036
c) Elektronik Posta Adresi : dlyarbakir.hsm@saglik.gow.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ınternet adresi (varsa)
2- Ihale konusu malın
a) Niteliği, turu ve miktarı : Müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlık Merkezleri hizmetinde kullanılan Araçlar için Akaryakıt alımı işi;
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : yerler: Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İlçe TSM lerine ve Verem Savaş Biriminde bulunan Hizmet Araçları ihtiyaç duyulan
akaryakıtı yüklenicinin/yüklenicilerin akaryakıt istasyonlarından peyderpey alacaklardır
c) Teslim tarihi ; Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey alım
yapılacaktır.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.02.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tu/el kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerme getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İhaleye katılacak firmaların aşağıdaki belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir.
-İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif Sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini
4.1.2. Tekhf vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, uyelen veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tumunu göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
5. Ekonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP VVeb Sitesi ve Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlerı için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yllzyirbl) takvim gunudur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 20931 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.