1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. OKUL YAPTIRILACAKTIR
OKUL YAPTIRILACAKTIR

OKUL YAPTIRILACAKTIR

OKUL YAPTIRILACAKTIR

A+A-

OKUL YAPTIRILACAKTIR

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Diyarbakır İli Hani İlçesi 207/8 Parselde 8 Derslikli ilk Öğretim Okulu yapım ışı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                     : 2015/22652

1 -İdarenin

a) Adresi                                                            : YENİŞEHİR ELAZIĞ CAD 3 KM SANAYİ SİTESİ                                                                                                     KARŞISI 21100 YENİŞEHİR-YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      : 4122624700 - 4122621901

c) Elektronik Posta Adresi                          : omer.sonmez@icisleri.gov tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap kik gov tr/EKAP/

adresi internet

2-İhale konusu yapım ışının

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : 1 adet 8 derslikli okul binası yapım işi

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              : Diyarbakır Ilı Hanı İlçesi

c) İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde                                                                                                            yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

ç) İşin suresi                                                     : Yer tesliminden itibaren 180 (Yuzseksen) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı                                                                                                                Zemin kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                             : 31 03 2015 - 14 00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kışı tarafından ış deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ış olarak kabul edilecek işler

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (B) Üst yapı (Bina) 3.grup işler benzer ış olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Turk Lırası)karşılığı Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme

Müdürlüğü 5. kat 506 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi goturu bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmı) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 ıncı maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

Basın: 37299 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.