1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

A+A-

 

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EBK)

DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

10 Adet 12 Ay Süreli Özel (Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/144918

1- İdarenin

a) Adresi             :Köşkler Şehitlik 20 21010 Yenişehir DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       :4122260165-4122260221

c) Elektronik Posta Adresi           :diyarbakir@ebk.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- lhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :12 ay süreli 10 adet silahlı özel (Güvenlik görevlisi hizmet işi                      Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta ver alan ihale dokümanı içinde                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü

c) Süresi              :İşe başlama tarihi 01.01.2016. işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :Şehitlik Cad. Köşkler Mah.17.Sok.No: 20                                                                            Yenişehir/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati              :24.11.2015- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları v e istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma sarıları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin. ruhsat vb. belgeler,

İstekliler 5188 sayılı özel (Güvenlik hizmetlerine dair kanunun 5. maddesi gereği içişleri bakanlığınca verilmiş olan özel güv enlik şirketi faaliyet belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İm/a Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görev lileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde 5188 sayılı kanuna göre yapılan her türlü güvenlik işi ile ilgili hizmetler kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malzeme İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-im/a kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. I eklitler. ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Personel Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler teki i İlerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

Basın: 167006 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

12. Konsorsi) um olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 167006 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.