1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK İL 2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM MALZEMESİ ALIM İŞİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK  İL 2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM MALZEMESİ ALIM İŞİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK İL 2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM MALZEMESİ ALIM İŞİ

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIKİL 2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM MALZEMESİ ALIM İŞİ

A+A-

 

2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2015/6256

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :Dr.Şeref İNALÖZ Cad. 21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      :4122282650-4122293532

c) Elektronik Posta Adresi                           : diyarbakir@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :2015 MALİ YILI 115 KALEM BAKIM ONARIM                                                                                                                    MALZEMESİ ALIM İŞİ

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                                 : Sözleşme imzalanmasından itibaren malzemeler 60 gün

                                                                              içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                              : 03.02.2015 - 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen malzemeler için TSE veya CE belgelerinin bir nüshalarının teklif dosyasında sunulması veya sunulan numunenin üzerinde veya katalogta veya fotoğrafta TSE veya CE işaretlerinin olması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen her kalem için numune veya teknik özelliklerin görülebileceği katalog veya resim veya fotoğrafın teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ /https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

10, istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünben az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzellî) takvim günüdür,

12, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 12388 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.