1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. SİLAH YEDEK PARÇA SATIN ALINACAK
SİLAH YEDEK PARÇA SATIN ALINACAK

SİLAH YEDEK PARÇA SATIN ALINACAK

SİLAH YEDEK PARÇA SATIN ALINACAK

A+A-

SİLAH YEDEK PARÇA SATIN ALINACAK

DİYARBAKIR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜŞTEŞEDARLIK

- MUHTELİF SİLAHLARA AİT YEDİK PARÇA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                     : 2015/45302

1-ldarenin

Adresi                                                                                 : KOOPERATİFLER ELAZIĞ CADDESİ 21100.                                                                                                                           YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

Telefon ve faks numarası                                           : 4122238414 - 4122244943

Elektronik Posta Adresi                                                               : dbak_tedarikplan@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İnternet adresi (varsa)

2-lhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                           : 96 KISIM SİLAH YEDEK PARÇASI

                                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                                                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b} Teslim yeri                                                                   : 52’NCİ BAKİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI                                                                                                                             PİRİNÇLİK/ DİYARBAKIR

c) Teslim tarihi                                                                 : Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin                                                                                                                                  imzalanmasını takip eden günden itibaren 60                                                                                                                 Takvim Gün içerisinde 52’nci Bkm.Mrk.K.lığı

                                                                                                (Pirinçlik/DlYARBAKIR’na defaten teslim                                                                                                                            edilecektir.

3- İhalenin

Yapılacağı yer                                                                   : MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı                                                                                                                            Kooperatifler Mah. Elazığ Cad. 21100                                                                                                                                  Yenişehir/DİYARBAKIR

Tarihi ve saati                                                                   : 15.05.2015 -10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. (haleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, ilk »an veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu ytlda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1*2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdarî Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk lirası) karşılığı MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kaiem-kalemieri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem» miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.