1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KUMANYA HİZMET ALIMI
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KUMANYA HİZMET ALIMI

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KUMANYA HİZMET ALIMI

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KUMANYA HİZMET ALIMI

A+A-

 

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Taşımalı İlköğretim Öğrenci Kumanya Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :2015/97801

1-İdarenin

a) Adresi             :Yenişehir Mh. Lise Cd.Vilayet Arkasi Özel idare iş Hanı 4/19                       :21100 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       :4122283024-4122283034

c) Elektronik Posta Adresi           :yenisehirmem21@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 5 Taşıma                                                Merkezine Taşınan 467 öğrenciye verilecek 84060 öğle                                       yemeyi( kumanya)

                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :5 Taşıma Medrkezi( Tanışık İ.O., Çakmak İ.O.Hantepe İ.O                                                         ve Güzel İ.O ve Şehit Hazım Şahin Ortaokulu)

c) Süresi:             İşe başlama tarihi 14.09.2015, işin bitiş tarihi 10.06.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hintli Baba

                2.Sokak No: 8 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati              :25.08.2015 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekli 5179 sayılı Kanun gereği ilgili kurumlarından alınmış, Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokingli (soğutuculu) 2 adet, 12 yaşını aşmamış ve Trafik siciline kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır. İstekli bu iki aracın tamamı veya bir kısmı kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekâletnamelerini sunması zorunludur. Araçlar kendi malı ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir belgeleri sözleşme sırasında sunacaklardır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü yemek ve kumanya hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hintli Baba 2.Sokak No: 8 - YENİŞEHİR / DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Basın: 123565 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.