1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

A+A-

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN 25 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/20024

1-İdarenin

a) Adresi             :  Elazığ yolu 10.km  Üçkuyular mevki Eğitim ve Araştırma   

                  Hastanesi  binası 21070 Kayapınar KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122580060 - 4122580052

e) Elektronik Posta Adresi           : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

e) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :  25 KALEM TIBBİ CİHAZ

                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : SELAHDDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi  : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 60 GÜN İÇİNDE

                  CİHAZLAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :  Elazığ Yolu 10.km. Üçkuyular Mevki Diyarbakır Eğitim

                   Araştırma Hastanesi Genel Sekreterlik Binası İhale Odası

                   Kayapınar/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati              : 21.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.     Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A) TEKNİK ŞARTNAME HUSUSLARI GEÇERLİDİR. ANCAK TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLMEYEN KISIMLAR İÇİN NUMUNE VEYA KATALOG VEYA KULLANIM KILAVUZU VEYA BROŞÜR BUNLARDAN HERHANGİ BİRİNİ VERMELERİ YETERLİDİR.

B) İdarenin demo yaptırma hakkı saklıdır. İhale Komisyonunun istekli firmaya yazılı olarak bildireceği tarihte demonstrasyon yapılması istenecektir. İdarenin demonstrasyon talebi firmaya tebliğ edildiği günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır. İdare demonstrasyon hakkı saklıdır ve idare ihalenin her hangi bir aşamasında demonstrasyon yapma hakkına sahiptir.

C) TEKLİF EDİLEN HER BİR KALEM İÇİN T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

D) İstekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tıbbi demirbaş veya tıbbi cihaz alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ekap veya İdareden Alınacaksa Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel .Sekreterliği Hesabı Olan Diyarbakır T.C Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR3500001000091658855675001 Nolu Hesaba Doküman Bedeli Yatırılması adresinden satın alınabilir,

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ Yolu 10.km. Üçkuyular Mevki Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Sekreterlik Binası 1. Kat Merkezi Satınalma Birimi Kayapınar/Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir,

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İSTEKLİLER ŞEKLİ VE İÇERİĞİ BAKIMINDAN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERİ   İHALE  DOSYASINDA SUNACAKLARDIR.

 

Basın: 47154 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.