1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

A+A-

 

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLİ SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 45 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                           : 2015/164709

1-İdarenin

a) Adresi                                                                  : Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol                                                                                                       karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                             : 4126060010-4126060011

c) Elektronik Posla Adresi                                                 : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.ktk.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                 : 45 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı                                                                                         bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                        : TKHK Diyarbakır Gazi YAŞARGİL Eğitim ve

                                                                                     Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi                                                      : 1-Acil ve istisnai durumlar hariç olmak üzere.

                                                                                    Hastaneler malzeme talep listesindeki miktarlarını

                                                                                    sözleşme süresi içinde ilgili idare ihtiyacını öz Önüne

                                                                                    alarak belirleyeceği aylık periyotlar halinde

                                                                                    isteyebileceklerdir. 2-MaIzeme teslim süresi sipariş                                                                                                                  tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                   : Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel                                                                                                                Sekreterliği İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                                  : 31.12.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5  ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.2.2.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a-Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, SUT alan kodu ve marka adı teklif mektubunda yazılmalıdır.

b-Ayica malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarım Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi İle belgeleyeceklerdir ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.

c-İştlrakçl firmalar sunmuş olduğu ürünün yetkili bayisi olduğunu belgelemeli ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

d-UBB" ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.

e- İstekliler teklif etlikleri ürünlere ait UBB kodunun idarenin talep ettiği ürün Sut alan koduyla uyuşmalı. aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Teklif edilen ürünlerin UBB kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kayıdı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

g- Verilen UBB kodunun uygun  olmayan sut alan tanımıyla eşleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.

h-  Verilen UBB kodunun uygun olmayan sut  alan  tanımıyla eşleştirildiğinin tespit edilmesi ve medula  sisteminden çıkarılması durumunda ilgili ürünün alımı durudurulacak ve firma herhangi bîr hak iddia edemeyecektir.

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili kalem değerlendirme? dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, Fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları İçeren doküman:

Numuneler ihale saatinden  önce komisyon teslim edilmesi gerekmektedir, ihale  saatinden  sonra   getirilen numuneler teslim alınmayacaktır.

Teklif verilen kalemler İçin en az 1 (bir) adet numune verilecektir. Numunesi olmayan kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde ek numune istenebilecek, ihalede numune yerine katalog verilmesi durumunda da gerekli görüldüğü taktirde numune islenecek ve her iki durumda da talep yazısı tebliğ edildikten sonra numuneler

3 (üç) İş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılaçaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Hastanelerle yapılmış her türlü Tıbbi Sarf İşi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ, Diyarbakır T.C Halk Bankası Merkez Şubesindeki TR 070001200932600005000350 İBAN Nolu hesaba dokuman bedeli yatırılarak VE EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur,

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Önraş Plazaza Kat:1-2 Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bîrim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 197455 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.