1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TIRTILLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
TIRTILLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TIRTILLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TIRTILLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

A+A-

DİYARBAKIR TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIKTIRTILLI ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

ilişkin ayrıntılı üilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2015/28637

1- İdarenin

a) Adresi                                                            : KOOPERATİFLER ELAZIĞ CADDESİ 21100.                                                                                                                          YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                      : 4122238414 - 4122244943

c) Elektronik Posta Adresi                           : dbak_tedarikplan@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 112 Kısım Tırtıllı Araç Yedek Parçası

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   : 52'NCİ BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

                                                                                PİRİNÇLİK/ DİYARBAKIR

c) Teslim tarihi                                                 : Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını takip                                                                                         eden günden itibaren 45 Takvim Gün içerisinde 52'nci                                                                                                                Bkm.Mrk.K.lığı (Pirinçlik/DİYARBAKIR)'na defaten teslim                                                                                           edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Kooperatifler                                                                                                               Mah. Elazığ Cad. 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                              : 29.04.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme mzalanacaktır.

îu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. .1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 54059 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.