1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TMO 2015 / 4 GRUP KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA İHALE İLANI
TMO 2015 / 4 GRUP KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA İHALE İLANI

TMO 2015 / 4 GRUP KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA İHALE İLANI

TMO 2015 / 4 GRUP KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA İHALE İLANI

A+A-

 

2015 / 4 GRUP KAMERA VE ÇEVRE AYDINLATMA yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                                     :2015/84144

1-İdarenin

a) Adresi                                                                            :KOOPARETIFLER MAH. AKKOYUNLU CADDESİ                                                                                               31 21100 OFİS YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                                      :4122289711 - 4122238286

c) Elektronik Posta Adresi                                           :diyarbakir.teknik@tmo.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                           :6 adet kamera sistemi kurulumu, 7 adet işyerinde                                                                                                       data hattı tesisi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan                                                                                                           ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                                                        ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                              TMO Diyarbakır (Bağlar), Batman, Bismil, Silvan,,                                                                                                           Çınar, Çöltepe, Nusaybin, Elazığ, Akdoğan, Tepe                                                                                                           ve Ergani işyerleri.

c) İşe başlama tarihi                                                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün                                                                                                           içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                                     :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                              :TMO D.BAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOOPER                                                                                                                    ATİFLER M AH.AKKOYUNLU CAD. No:31 21 100                                                                                                              YENİŞEHİR /D.BAKIR                                                    

b) Tarihi ve saati                                                             :23.07.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer işlere Dair Tebliğin D V. Grup :Aydınlatma işleri ile E IV.Grup Özdenetimli Bina ve Alan Otomasyon Sistemleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisii, Elektrik Elektronik Mühendis veya Bilgisayar Mühendis diploması sunulabilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 236 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO D.BAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO D.BAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT SERVİSİNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğe1- hi!sı;slar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmemizin reddedilecektir.

Basın:110255 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.