1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR  ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIRORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A+A-

TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devegeçidi, yol boyu, Havaalanı sahalarına fidan dikimi, havaalanı sahasında ekskavatörle çukur açılmasından nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2015/138095

1-İdarenin

a) Adresi             :1.ELAZIĞ CADDESİ LİSE 1.SOKAK YENİŞEHİR

                  YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası       : 4122248304-4122242387

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 148.000 adet fidan dikimi 10.000 adet ekskavatörle çukur

                  açılması 18 sefer fidan nakli Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan

                  ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               : Devegeçidi Ağaçlandırma sahası, Havaalanı

                  ağaçlandırma sahası,

c) Süresi              : İşe başlama tarihi 20.11.2015, işin bitiş tarihi 15.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LOKALİ

b) Tarihi ve saati              : 03.11.2015- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İSTEKLİ

1- ) Gerçek kişi olması halinde 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Orman Mühendisliği , Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkındaki kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çaiışma esasları yönetmenliğine" göre düzenlenmiş BELGELERİ,

2- ) Tüzel Kişi olması halinde 27 Şubat 2007 tarih ve26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Orman Mühendisliği , Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendsiliği hakkındaki kanuna dair" Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları kuruluş ve çalışma esasları yönetmenliğinin 13 ve 14. maddelerine göre kurulmuş olması veya ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinde 5531 sayılı kanunun 4. maddesi (a) bendinde sayılan iş kollarını yaptığına dair belgeler, SSM tescil belgeleri ile 5531 sayılı kanunda ve buna bağlı çıkarılan yönetmenliklerde yayımlanan belgeri SUNMAK ZORUNDADIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekoncmik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇE SAYMANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 163345 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.