1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

A+A-

 

KURU GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/172397

1-İdarenin ia) Adresi                                         : HUZUREVLERİ 47.SOK. 21100 KAYAP1NAR/DİYARBAKIR

b)    Telefon ve faks numarası                                  : 4122373700 - 4122372969

c)     Elektronik Posta Adresi                                   : mtkurukaya@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü                                                : Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                      ve miktarı şartnameden ulaşılabilir.

b)    Teslim yeri                                                    : Vali Gökhan Aydıner Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Pansiyon                                                                                               Ambarı

c)     Teslim tarihi                                                  : Okul idaresince belirlenecek gün ve saatlerde peyderpey getirilecektir.

                                                                                                           Sözleşmenin ekinde bulunan Özel Ek Teknik Şartnamede belirtilen                                                                                                            usuller çerçevesinde teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                            VALİ Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

                                                                                                            Diclekent Bulvarı 47. sok Kayapınar/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati                                                 : 05.01.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.    Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.    Tüzel kişi olmas||alinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ticaret Sanayi Odası veye Esnaf Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

4.1.2.            Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.     Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1.1.     Standarda ilişkin belgeler: Tüm ürünler TSE veya ISO belgeli olacaktır.

4.3.1.2.     Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Ticaret Sanayi Odası veye Esnaf Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Yüklenici firma ihale teklifi ile birlikte beher üründen numune getirecektir. Getirilecek numuneler/ürünler, alımı yapılacak Kuru Gıda ürünlerine esas teşkil etmek için deneneceği için Yüklenici Firma tarafından iadesi istenilmeyecek.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayapınar Mal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. v

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.   Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Diclekent Bulvarı 47. sok Kayapınar/ Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.   İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın: 2592 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.