1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI (ESWL) İLE TAŞ KIRMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI (ESWL) İLE TAŞ KIRMA  HİZMETİ ALINACAKTIR

VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI (ESWL) İLE TAŞ KIRMA HİZMETİ ALINACAKTIR

VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI (ESWL) İLE TAŞ KIRMAHİZMETİ ALINACAKTIR

A+A-

VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI (ESWL) İLE TAŞ KIRMA

HİZMETİ ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİN İHTİYACI OLAN 36 AY SÜRELİ 2 KISIM ESWL (TAŞ KIRMA) HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

1-İdarenin                                                         : 2015/20094

a) Adresi                                                            : Elazığ yolu 10.km üçkııyular mevki Eğitim ve Araştırma                                                                              Hastanesi binası 21070 Kayapmar

                                                                                KAYAPINAR/DİYARBAKIR

b)Telefon ve faks numarası                       : 4122580060-4122580058

c) Elektronik Posta Adresi                          : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi                                               

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK

                                                                                TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN 36 AY SÜRELİ 2 KISIM                                                                                       ESWL (TAŞ KIRMA) HİZMETİ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye                                                                                                   EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                                  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              : Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine                                                                                         bağlı (Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma

c) Süresi                                                             : Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ) İşe                                                                                                  başlama tarihinden itibaren 36(otuzaltı) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL                                                                                                            SEKRETERLİĞİ

b) Tarihi ve saati                                             :  26.03.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

ŞEKLİ VE İÇERİĞİ BAKIMINDAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELER İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılan Vücut Dışından Şok Dalgaları (ESWL) ile taş kırma hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ, Diyarbakır T.C Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR 350001000091658855675001 İBAN NOLU HASAP VE EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ YOLU 10.KM. ÜÇKUYULAR MEVKİ DİYARBAKIR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL SEKRETERLİK BİNASI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KAYAP1NAR/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın: 34860 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.