CERRAHİ ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

CERRAHİ ALET SETİ SATIN ALINACAKTIR

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE 4 KALEM CERRAHİ ALET SETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/398749

1-İdarenin

a) Adı

:

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

DICLE ÜNIVERSITESI DÖNER SERMAYE ISLETME MÜDÜRLÜGÜ KAMPÜS 1 21280 DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122488223 - 4122488557

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE 4 KALEM CERRAHİ ALET SETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KALEM CERRAHİ ALET SETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ayniyat Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra malzemeler en geç 2 ay içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

İhale Bazında

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesi, beyan edilmesi gerekmektedir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

İhale Bazında

1-İsteklilerin teklif ettikleri cihazlar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır. Teklif edilen tıbbi cihazların ÜTS kayıt numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Diğer Belgeler

İhale Bazında

2-Teklif edilen cihazlarla ilgili tüm teknik doküman ve katalogların aslı veya noter onaylı örnekleri, Türkçe dışında bir dil ile hazırlanmış ise Türkçe tercümeleri, teknik şartnamede belirtilen yeterlilik kriterlerine ait bilgi ve belgeler; ihale sonrasında/teklif değerlendirme aşamasında istekli firmalardan istenebilir. Bu durumda istekliler kendilerine bildirilen tarih ve saate kadar ilgili bilgi ve belgeleri kurumumuza sunmak zorundadır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02011651