DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N D I R

 1. Mülkiyeti Diyarbakır Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Hintlibaba Lise Caddesi No:23/A-23/B adresinde yer alan (67,50 m2 işyeri+21,00 m2 ofis+10,50 m2 mutfak ve WC+57,50 m2 bodrum depo olmak üzere toplam156,50 m2) işyeri ile Yenişehir Mahallesi, Lise Caddesi No:23/D adresinde yer alan (98,493 m2 işyeri+20,029 m2 bodrum olmak üzere toplam 118,522 m2) işyerinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Muhammen Bedel, Geçici Teminat Oranı, Şartname Bedeli ve İhale Saati aşağıda belirtilmiştir.)
 1. İhaleler 26 / 06 / 2024 Çarşamba günü saat 10:00 da Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda, yapılacaktır.
 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerden;

Gerçek Kişilerden;

 1. Onaylı T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)
 2. Adres Beyannamesi (e- devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüklerinden onaylı,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi
 4. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 6. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00 ₺ )
 7. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)
 8. İdareye borcu olmadığına veya var olan borcunun yapılandırıldığına dair idareden alınacak yazı,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdaremiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Tüzel Kişilerden ;

 1. Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
 2. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,
 5. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,
 6. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.0000,00 ₺ )
 7. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)
 8. İdareye borcu olmadığına veya var olan borcunun yapılandırıldığına dair idareden alınacak yazı,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdaremiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 1. Bu ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)

İLAN OLUNUR.

İlk Yıl İçin Aylık Geçici Teminat Miktarı

S.No: Kiraya Verilecek İşyerlerinin Adresleri : Muhammen Bedeli : (ÜçYıllık Kira Bedelinin % 3’ü) : İhale Tarihi : İhale Saati : Şartname Bedeli :

İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mah.Lise Cad.-

No:23-D Adresindeki (98,493 m2 işyeri+20,029 m2 bodrum 11.000,00-TL 11.880,00-TL 26.06.2024 10.00 1.000.00-TL

Olmak üzere toplam 118,522 m2) lik işyeri

İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mah- Lise Cad.

No:23/A-23/B Adresindeki (67,50 m2 işyeri+21,00 m2 ofis+

10,50 m2 mutfak ve WC+57,50 m2 bodrum depo olmak üzere 12.500,00-TL 13.500,00-TL 26.06.2024 10.15 1.000.00-TL

toplam156,50 m2)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047139