ERGANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE

ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra NoİliİlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine PayıCinsiİmar DurumuTahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1DiyarbakırErganiKıralan28293.908,57TamArsaKonut Alanı13.750.000,002.750.000,007.05.202410:00
2DiyarbakırErganiKıralan14921.582,28TamArsaKonut Alanı5.540.000,001.108.000,007.05.202410:30
3DiyarbakırErganiKemaliye19662675,56TamArsaKonut Alanı2.370.000,00474.000,007.05.202411:00
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazılardan 1 sıra numarası ile numaralandırılmış taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi Kapsamında kapalı teklif usulü, yine 2 ve 3 sıra numarası ile numaralandırılmış taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte tahmini bedel üzerinden Hükümet Konağı Kat:1 Ergani/Diyarbakır adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır . -Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. -Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. -Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. -Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39. ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Ergani Milli Emlak Servisine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. İhale uhdesinde kalan müşteri tebligata müteakip yasal yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir ve ilgilinin 1(bir) yıl süre ile ihalelere katılımı yasaklanır.
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, müşteri ihale bedelini peşin ödemesi durumunda, 15/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun gereği, satış ihaleleri sonucu kesinleşen satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
7- İmar planı içerisinde kalan taşınmazlara ait imar durumu, ilgili belediyeden sorularak bilgi alınabilinir.
8- Daha fazla bilgi için Ergani Hükümet Konağı zemin Kat adresinde bulunan Ergani Milli Emlak Şefliğine başvurulabilir veya bu ihaleye ilişkin bilgiler https://diyarbakir.csb.gov.tr/ ve Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02019982