KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

TDLYPM-260 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 PETROL ÜRETİM KAMPLARI,KUYU YOLLARI VE ARAMA SAHALARI YOLLARININ BAKIM ONARIMI VE SICAK ASFALT-SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/781013

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Vergi Dairesi: ULUS Vergi Numarası : 8790032784 Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122072000 - 3122869073

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

TDLYPM-260 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024/1 PETROL ÜRETİM KAMPLARI,KUYU YOLLARI VE ARAMA SAHALARI YOLLARININ BAKIM ONARIMI VE SICAK ASFALT-SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

(Sathi Kaplama : 91 Dekar, Plent Miks Temel sathi ve sıcak asfalt işlerinde 20.000,00 Ton ) , (Sıcak Asfalt Kaplama : Granül Alt Temel 6.000,00 Ton, BSK Binder 11.000,00 Ton, Aşınma 5.800,00 Ton, Stabilize 5.000,00 Ton ),Soğuk yol çizgisi 6.500 M2"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sahalar İle Gerektiğinde Merkez Tesisler Olmak Üzere Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Diğer Tüm TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Çalışma Sahaları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TPAO Genel Müdürlüğü İhale Binası (Söğütözü Mahallesi Nizami Genevi Caddesi No:10 Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A- ALT YAPI İŞLERİ
V. Grup İşler (KARA YOLU İŞLERİ)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı temini finişer ile serimi sıkıştırılması ) Sıcak asfalt işlerinde de altyapı iyileştirmede imalat yaptırılacaktır. (Nakliye 0-100 km. dahil)

7,946%

11,919%

4,966

Bir Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1) ( AC-160/220 Asfalt - MC-30 malzemesi Astar dahil,(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile 25 mm (1'' ) ve 19 mm (3/4'') lik agrega mıcır ile ) (Temini, yıkanması,serimi,Her türlü Nakliye 0-100 km. dahil ) Mıcır 1 dekara 27 Ton, MC-30 1,5 kg/ m2, AC-160/220 Bitüm 1,5 kg/ m2 olarak uygulanacaktır.

13,768%

20,652%

8,605

GREYDERLE REGLAJ YAPILMASI HENDEKLERİN AÇILMASI BOZULMUŞ ASFALT ALANLARIN ASFALT KESME MAKİNASI İLE KESİLMESİ,SIYRILMASI

0,508%

0,762%

0,318

GRANÜL ALT TEMEL (0-50 MM) TABAKASI YAPILMASI TEMİNİ, NAKLİYE 0-100 KM DAHİL ,SERME, SIKIŞTIRMA,

2,169%

3,253%

1,355

PMT TABAKASI YAPILMASI (MEKANİK PLENT MALZEMESİ+FINISHER) TEMİNİ,SERME, SIKIŞTIRMA, NAKLİYE 0-100 KM DAHİL

1,987%

2,98%

1,242

ASTARLI TEMEL ÜZERİNE BSK BİNDER TABAKASI YAPILMASI (MEKANİK PLENT MALZEMESİ+FINISHER) TEMİNİ,SERME, SIKIŞTIRMA, MC-30 İLE YOLUN ASTARLANMASI İLE BİTÜMLÜYAPIŞTIRICI (RC–250)TEMİNİ VE NAKLİYE 0-100 KM DAHİL

32,527%

48,791%

20,33

SICAK ASFALT : (FİNİŞERLE AŞINMA ASFALT TABAKASI YAPILMASI, VEYA ASTARLI TEMEL ÜZERİNE VEYA BSK BİNDER TABAKASI ÜZERİNE FİNİŞERLE AŞINMA ASFALT TABAKASI YAPILMASI VEYA ASFALT YOLA FİNİŞERSİZ YAMA YAPILMASI) BOZUK BÖLGELERİN ASFALT KESME MAKİNASI İLE 10 CM. DERİNLİĞİNDE KESİLMESİ BOZUK BÖLGELERİN SIYRILMASI, ALINMASI (MEKANİK PLENT MALZEMESİ) TEMİNİ,SERME, SIKIŞTIRMA,MC-30 İLE YOLUN/ YAMA YERLERİNİN ASTARLANMASI İLE KARIŞIM İÇİN BİTÜMLÜYAPIŞTIRICI (RC–250)TEMİNİ VE NAKLİYE 0-100 KM DAHİL

18,414%

27,622%

11,509

MAKİNA İLE STABİLİZE TEMİN EDİLMESİ , YÜKLENMESİ, NAKLİYESİ 0-100 KM MESAFEYE KADAR, BOŞALTILMASI, FİGÜRE EDİLMESİ, MAKİNE İLE MALZEME SERME İŞLERİ, ARAZÖZ İLE SULAMA YAPILMASI, TİTRŞİMLİ SİLİNDİR İLE MALZEMENİN SIKIŞTIRILMASI 0-100 KM DAHİL

1,149%

1,724%

0,718

ÖBF- TP-Ö10 SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (MAKİNE İLE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

1,532%

2,297%

0,957


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047100