Yüksek Öğretim Kurumu Sözleşmeli Personel, Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı Bugün yayımlandı. Kpss 60 puan Şartı!

Yüksek Öğretim Kurumu Sözleşmeli Personel, Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı Bugün yayımlandı. Kpss 60 puan Şartı!
Bugün Yüksek Öğretim Kurumu 15 Sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığı 15 Memur alımlarını yayımladılar. Meslek grupları, Başvuru şartları ve Tüm detaylar bu haberimizde!

Yüksek Öğretim Kurumu 15 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin tüm detaylar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar:

Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
 7. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 8. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.
 9. Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 11. Lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 12. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 13. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
 14. Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.
 15. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını, 13/06/2024-28/06/2024 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine aşağıda istenilen belgelerle birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)
 1. Diploma veya mezun belgesi.
 2. 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.
 5. Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için ıslak imzalı Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu e-devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır. Çalışma Belgesinde yer alan bilgiler ile SGK Hizmet Dökümündeki bilgiler karşılaştırılarak adayların tecrübe istenilen alanda çalışıp çalışmadığı tespit edilecektir.)
 6. İstenen sertifika ve belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan sertifika ve belgeler geçersiz kabul edilecektir.
 7. Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.
 8. Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar resmi internet adresimizde ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evrak resmi internet adresimizde yayımlanacaktır.
 3. İlan edilen pozisyon adedinin 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakı tamamlayarak Kurulumuz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir.
 5. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden “Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Durumu Bulunmadığı”nı belirten sağlık raporu istenecektir.
 8. İlanda bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Başvuru Şartı ve Meslek Grupları:

İLAN KODU

POZİSYON UNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

DP-1

Destek Personeli (Şoför)

2

Ön Lisans

Erkek

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik kapsamında 01/01/2016 tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Şoför olarak en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • SRC-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

DP-2

Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)

1

Ortaöğretim

Erkek

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Alanında en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri/Mutfak alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

 • Destek personeli (Aşçı Yardımcısı) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
 • Yemekleri hazırlama, pişirme ve mutfaktaki çalışmaları organize etme konusunda aşçıya yardımcı olmak.
 • Bu pozisyonda istihdam edilecekler 657 sayılı Kanun kapsamında hizmetli kadrosunda istihdam edilenlerle aynı veya

benzeri işleri yapacaklardır.

BP-1

Büro Personeli

2

Ön Lisans

Erkek/Kadın

 • Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Finans, Borsa ve Finans ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

BP-2

Büro Personeli

3

Lisans

Erkek/Kadın

•Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en

az 75 puana sahip olmak.

BP-3

Büro Personeli

3

Ön Lisans

Kadın

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

T-1

Tekniker

1

Ön Lisans

Erkek

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgi- sayar Teknikerliği ve Program- lama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Tasarımı ve Kodlama, Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Televiz- yon Yapım ve Yönetimi, Radyo- Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Radyo ve Televiz- yon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Film Yapım Teknikleri veya Televizyon ve Radyo Prog- ramcılığı ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Medya, yayın veya yapım alanlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
 • 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puana sahip olmak.
 • Seyahat engeli olmamak.
 • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

KG-1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

3

Ön Lisans

Erkek

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Boyu 170 cm’den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • KPSS P93 puan türünden en az 60

puana sahip olmak.

Tabloyu Görüntülemeyenler için:

yok1.png

yok2.png

yok3.png

Jandarma Genel Komutanlığı 15 Memur Alımına İlişkin Tüm Detaylar

2024 YILI J.GN.K.LIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU TEMİNİ BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI İLAN METNİ

Jandarma Genel Komutanlığına Tablo’da yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (15) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

 1. ​BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
  1. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr

(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

  1. Başvurular 13 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 30 Haziran 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
  2. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 2. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’de ilan edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Müracaatların son günü itibariyle (30 Haziran 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

Mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog için 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3), hizmetli için 2022 yılında yapılan (KPSS) (P94) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

 1. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim ünvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisindeki başvuru döneminde açıklanmış olan YDS/e-YDS’den Arapça için 70 (C düzeyi), İspanyolca için 80 (B düzeyi) puan ve üzeri not almış olmak,
 2. Tablo’daki kadro ünvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için;

askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

 1. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 2. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 3. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

 1. Başvurular 13-30 Haziran 2024 tarihleri arasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
 2. Adaylar sadece bir ünvanda başvuru yapabilecektir.
 3. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
 4. Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),
 5. Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;
  1. İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),
  2. Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),
  3. Çalışma bilgisi kısmına;
   • Aday bu zamana kadar herhangi bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,
   • Daha önce çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri ünvanını ve açık adresini,
   • Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri ünvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)
 6. Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.]
 7. Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınav notlarının yüklenmesi [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],
 8. KPSS sınav bilgilerim bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022-2023” yılına ait puanı seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenmesi,
 9. Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,
 10. Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarının “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’ (Taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge).

Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvuru Bilgileri’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

 1. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.
 2. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini” başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.
 3. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.
 4. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

Başvuru bilgileri belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

 1. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur.

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

 1. Başvuruların alınmasını müteakip Tablo’daki kontenjan miktarının (15) katı aday sınava çağrılacaktır. Adaylar KPSS notu sıralamasına göre yüksek olandan başlayarak, kontenjan miktarının

(15) katı belirlenecek ve “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu PTS’den yapılacaktır. Duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

  1. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi PTS’de ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

 1. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
 2. PTS’de başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız,

başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

 1. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

Başarı sıralaması onayı müteakip sonuçlar adaylara, PTS üzerinden duyurulacaktır. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. PTS’de yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların hak kaybına uğramaması için PTS’de yer alan duyuruları takip etmesi önem arz etmektedir.

 1. Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
 2. İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.
 3. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.
 4. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :
  1. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

Resmi İnternet Adresleri:

 1. Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
 2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
  1. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

  1. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK AÇIKTAN DEVLET MEMURU ÜNVANLARI VE

NİTELİKLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda ünvanları yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (15) devlet memuru alınacaktır.

ALINACAK MEMUR KADROLARI

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK PERSONEL MİKTARI

ALINACAK TOPLAM PERSONEL MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ, MİNİMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

1

 1. Arapça Mütercim ve Tercümanlık
 2. Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
 3. Arap Dili ve Edebiyatı
 4. Arapça Öğretmenliği

lisans programlarının birinden mezun olmak.

GİHS

MÜTERCİM

9

ANKARA

2

KPSS (P3) 2022-2023

En Az 60 Puan

5. Son beş yılda YDS / e-YDS'den (Arapça) 70 (C Düzeyi) puan almış olmak.

Lisans

E / K

1. İspanyol Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

1

2. Son beş yılda YDS / e-YDS'den (İspanyolca) 80 (B Düzeyi) puan almış olmak.

SHS

VETERİNER

8

1

1

 1. Veteriner
 2. Veterinerlik

lisans programlarının birinden mezun olmak.

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK PERSONEL MİKTARI

ALINACAK TOPLAM PERSONEL MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ, MİNİMUM NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

MÜHENDİS

1

Çevre Mühendisliği

lisans programından mezun olmak.

THS

SOSYOLOG

8

3

4

KPSS (P3) 2022-2023

En Az 60 Puan

 1. Sosyoloji
 2. İnsan ve Toplum Bilimleri
 3. Sosyoloji-Sosyal Çalışma
 4. Sosyoloji ve İdare

Lisans

lisans programlarının birinden mezun

olmak.

ANKARA

E / K

Lise veya dengi ortaöğretim

kurumlarının herhangi bir

programından mezun olmak.

KPSS (P94)

(Tercihen MEB onaylı hijyen belgesi

YHS

HİZMETLİ

10 - 13

8

8

2022

ve/veya MEB Hayat Boyu Öğrenme

Ortaöğretim

En Az 60 Puan

Genel Müdürlüğü Aile ve Tüketici

Bilimleri Alanı Ev ve Kurum

Temizliği Kursu belgesine sahip

olmak)

TOPLAM

15

15

Tabloyu Görüntülemeyenler için:

jandarmamemur1.png

jandarmamemur2.png

Kaynak:Haber Merkezi

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.